Klauzula Informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, 
 
Informuję Panią/Pana, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Maria Fedor MOTO - PARK  Większyce ul. Głogowska 40, 47-208 Reńska Wieś
W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej:
motopark@onet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania 
Dane osobowe

Podstawy prawne przetwarzania

Okres przechowywania danych

zawarcie umowy i wykonanie jej
 
imię, nazwisko, firma,  nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby
 

Art. 6(1)(b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

do dnia upływu terminu przedawnienia

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych
 
imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

do dnia upływu terminu przedawnienia

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak:

imię, nazwisko, firma,  nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Mają państwo prawo do wglądu i zmian swoich danych osobowych, które będą przetrzymywane przez okres 5 lat.
 
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).